Açar sözleriňizi ýitirmän wagtlaýyn mahabatlary görkezmek - Semalt hünärmeniMüşderilerimiziň köplenç girip, sahypasyndaky aýratyn teklipleri üýtgedip biljekdigini ýa-da bahalandyrylan açar söz üçin reýtingini ýitirip bilmejekdigini soraýarys. Jogap hawa, bu makalada bu hakda has giňişleýin gürleşeris.

Açar sözleriňizi saklamak bilen bir aýratynlygy öňe sürüp biljekdigiňiz hakda pikir etdiňiz öýdýän, ine, jogap. SEO maksatlary üçin, H1 tekstiňizi mahabatlandyrmak üçin üýtgetmeli dälsiňiz, bu sahypa üçin bar bolan reýtingiňize we traffigiňyza zyýan ýetirýär.

Häzirki bar bolan açar sözler üçin häzirki reýtingiňizi saklamak isleseňiz, H1-i sazlamak ýa-da üýtgetmek, şol sahypa üçin bar bolan reýtingiňize we traffigiňyza zyýan ýetirer. Şeýle-de bolsa, Gahryman keşbiňizi üýtgetmegiň özi synap görmek üçin howpsuz bolmaly.

Esasy açar sözleri H1-de saklamak

Mümkin bolan müşderileriň köpüsi ýaly, bu açar sözüň H1-den aýrylmagyndan çekinip bilersiňiz, sebäbi bu açar sözüň reýting derejäňize nähili täsir edýändigine begenýärsiňiz. Şeýle hem bu açar sözi aýyrsaňyz, traffigi ýitirersiňiz öýdüp gorkýarsyňyz.

Şeýle hem, mahabat üçin derrew gowy dereje alyp bilseňiz näme bolarka? Derrew mahabatlandyryşdan gelýän traffik derrew deň bolarmy ýa-da ozal alan traffigiňyzdan ýokary bolarmy?

Mümkin, beýle bolmaz, ýöne her web sahypasynda dürli üýtgeýjiler bar, şonuň üçin biz anyk bilip bileris. Web sahypaňyz üçin bu soraga jogap bermek üçin web sahypaňyz üçin açar söz gözlegleri etmeli bolarsyňyz. Degişli açar sözler üçin gözleg göwrümlerine göz aýlaň we SERP-de söz düzümi sebäpli açar sözüň göwrümine esaslanýan täze söz düzümi üçin birinji sahypa girip bilmezligiňiz sebäpli 2-nji ýerden gitmek mümkinçiligine serediň.

Bu soraglaryň jogaby, bu mahabatlardan gelýän traffigiň häzirki wagtda hezil edýän traffigiňizi derrew çalşar ýa-da ondan ýokary bolar diýip çaklaýan bolsaňyz, Nook ýa-da iň gowusy, belki diýeris. Sebäbi hemişe gök öwüsýän açar sözler wagtlaýyn açar sözlerden has gowy etmeli.

Bu mahabat açar sözlerini H1/Gahrymanyň aşagyna goýmak has gowy wariant. Bu iň ygtybarly ýoldygyny subut edýär, sebäbi esasy açar sözleriňizi saklaýarsyňyz, ýöne mahabat açar sözlerini görkezmek üçin ýeterlik ýer berýärsiňiz.

Soraglarymyzy yzarlaýan bolsaňyz, gahryman keşbiňizi H1 belligine örtüp bilersiňiz. Web sahypaňyz şeýle bolsa, muny yzyna gaýtarmaly bolarsyňyz, ýöne bu barada başga bir makalada düşündireris.

Her niçigem bolsa, bu meselä iki usulyň birinde çemeleşmeli bolarsyňyz. Iki ssenariýa üçin hem ajaýyp jogap bermek üçin, ine näme etmeli.

Görünýän tekst ýok bolsa we diňe gahryman keşbi

Gahryman keşbiňizde görünmeýän tekst ýok bolsa we ulanyjynyň görýän ýekeje zady gahryman keşbinde bolsa, mahabat keşbini üýtgetmek we alt atributyny häzirki ýaly goýup bilersiňiz. Bu görkezme üçin, alt tekstini üýtgetmek islemeýän "iň soňky" açar sözüňizi ulanan ýeriňiz diýip çaklaýarys. Şonuň üçin alt tekstini täsirli saklamak, iki guşy daş bilen öldürmek üçin ajaýyp mümkinçilik berýär.

Bu opsiýany ulanmak size iki zady ýerine ýetirmäge kömek edýär:
 • Kubok açar sözüňizi H1-de durnuksyz saklamaly.
 • Sahypanyň aýratyn ýerinde wagtlaýyn mahabat işledip bilersiňiz.

Gahryman şekiliniň ýokarsynda we aşagynda H1 tekstini göreniňizde

Görünýän H1 tekstiňiz bar bolsa, mahabaty görkezmek üçin gahryman keşbini üýtgetmäge rugsat berilýär. Bu ýagdaýda, mahabat maglumatlaryna gabat gelmek üçin alt atributyny üýtgedip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu usulda H1-de tekstleri üýtgetmeli däl.

Her niçigem bolsa, siziň maksadyňyz şol bir zada ýetmek, kubok açar sözüni ýa-da söz düzümini H1-de aýratyn ýagdaýda wagtlaýyn mahabatlandyrma işinde saklamakdyr.

Lostitirilen SEO açar sözlerini we traffigini nädip dikeltmeli

Mahabaty ýerine ýetiren bolsaňyz we netijede traffigiňiziň bir bölegini ýitiren bolsaňyz näme bolar? Dogrusy, bu web sahypaňyzy dogry ýola getirmäge kömek eder. Ilki bilen edýän işimiz, Google gözleginde garaşylýanlardan pes bolan açar sözleri ýa-da sahypalary kesgitlemek we meseläni anyklaýarys. Şonuň üçin ilki bilen ilki zatlar:
 • SEO reýtingini ýitiren açar sözleriňizi we erbet işleýän sahypalary nädip tapmalydygyny öwreniň.
 • Bu meseläni anyklamagyň usullaryny tapyň.

1. Google Analytics-de açar sözler

Bu ýerde haýsy açar sözleriň traffigi we netijesini kesgitlemäge synanyşýan biri bar diýip çaklaýarys.

Bu maglumatlar sahypa görnüşleri, öwrülişikler, täze traffik we başga-da birnäçe KPI görnüşinde hödürlenip bilner. Netijede, traffigini ýitiren sahypalar hem görkezilýär. Sahypanyň henizem tertipde bolmagy ähtimal, ýöne açar sözleriň üýtgemeginiň peselmegi bolup biler we bu möhümdir. Beýleki wagtlar, aýratyn bir bölegi ýitirýärsiňiz, emma henizem birinji sahypada galýarsyňyz we tersine. Her niçigem bolsa, ilki haýsy açar sözleriň sahypany görkezýändigini, haýsysynyň süýşendigini we olaryň girdejä we öwrülişiklere nähili täsir edýändigine düşünmeli.

Muny açmak üçin Google Gözleg Konsolyny we Google Analitikany açmaly.
 • Analitiklere gidiň we Alma> syn> organiki gözlegden başlaň. Soňra ekranyňyzyň ortasyndaky gonuş sahypasyny saýlamaly, şondan soň öwrülişige täsir gözleýän wagtyňyz, aşakdan sag tarapyna öwrüliş elementini saýlaýarsyňyz.
 • Ikinji ölçegi Alma> çeşmä düzüň.
 • Dogry ýerine ýetirilen bolsa, sahypalaryň gapdalynda Google-ny görmeli, soň bolsa diňe Google tarapyndan süzüp bilersiňiz.
 • Indi, maksat edinýän senäňizi kesgitläň. Şeýle hem muny deňeşdirme döwri edip bilersiňiz.
 • Google konsolyna başlaň we ýerine ýetiriş> Sahypalara geçiň.
 • Aboveokarda saýlan senäňizi ýa-da deňeşdirme senelerini belläň.
 • Şol ýerde.

2. Meseläni anyklamak

Derňewiňizden soň, sahypalaryňyzyň ýykylandygyna ýa-da açar sözleri ýitirendigiňize göz ýetirseňiz, birnäçe sebäpler bolup biler. Munuň bolup biljekdiginiň birnäçe sebäbiniň bardygyny görüp, bu meseläniň çözgütleri köp. Şeýle-de bolsa, Semalt özbaşdak etmek isleseňiz, meseläni çözmäge kömek edýän käbir nokatlar ýa-da maslahatlar berip biler.

SEO traffigiňiziň ýitgisine ýa-da girdejisine baha berlende özüňize şu soraglary beriň:
 • Öň web sahypaňyza gelen traffik, mazmunyňyzyň Google News-da görkezilendigi sebäpli boldumy?
 • Mazmunyňyz näçe ýakyn we köne hasaplanýar?
 • Sahypa ýa-da tutuş web sahypasyna girýän baglanyşyklaryňyz gowymy ýa-da bir zat hüjüm etdi?
 • Diňe bir sahypa ýa-da sahypalaryň tutuş kategoriýasyna traffigi ýitirdiňizmi?
 • Web sahypaňyzda traffigi özüne çekýän başga açar sözler barmy?
 • Beýleki SEO häsiýetleri haýsylar? Sahypanyň tizligi, ulanyjy tejribesi we täze sahypaňyzyň mazmuny indekslenýärmi?
 • Web sahypaňyzda gowulaşyp bilersiňizmi?
 • Web sahypaňyz döwüldi we bu hakyň doly derejesini bilýärsiňizmi?
 • Sahypaňyza zyýanly bir zat etdiňizmi ýa-da hapa oýnadyňyzmy?
Bu, traffigiň ýitmegine näme sebäp bolýandygyny anyklamaga kömek edýän käbir gowy soraglar. Meseläni tapanyňyzdan soň etmeli zadyňyz, onuň täsirini tersleşdirmek we web sahypaňyz yzyna gaýdyp geldi. Wagtlaýyn mahabatlandyrmalar bilen olaryň peýdalary, şeýle hem zyýanly täsirleri gysga möhletli bolup biler. Köp gezek şeýle mahabatlardan soň kubok açar söz yzyna gaýtarylýar we hemmesi kadaly ýagdaýa gelýär. Şeýle-de bolsa, web sahypaňyzda önümleriňiziň ýa-da hyzmatlaryňyzyň täsirli mahabatlaryny nädip dolandyrmalydygyny we traffigi ýitirmezligi öwrenen bolmaly.

Sag boluň Semalt, hiç hili ýitgisiz traffigi iki esse lezzet alýarsyňyz. Bu zatlaryň käbirine düşünmek kyn bolup biljekdigine düşünýäris. Galyberse-de, Semalt hünärmenler toparydyr we bu hünärmenler size we web sahypaňyza kömek edip bilerler. Web sahypaňyzda synag etmek, ajaýyp web sahypasyny döretmek üçin amatly usul däl. Has köp pul sarp edip gutarýan ýalňyşlyk etmek islemeýärsiňiz. Şonuň üçin Semalt-da hünärmenleriň zerurlyklaryňyza üns bermegi möhümdir. “Semalt” web sahypasyna aýlanyp bilersiňiz we web sahypasyny dolandyrmak we SERP-de tertipleşdirmek barada has köp düşünje berýän başga-da ajaýyp makalalary tapyp bilersiňiz.

mass gmail